Last 50 spots on ALL band from Beta version of new DX Cluster Web-monitor with online LOTW check
Spotter
L
Freq
DX Call
L
Comments
UTC
EA8AP
 
7000.0
 
EN 14243 ETF 569 U.LLAMADAS
09:53 27-Feb
PC2K
7163.0
 
LSB
09:53 27-Feb
HA3MN
24915.0
FT8
09:53 27-Feb
PY1VOY
7074.0
  RV9Z
 
Thanks for the great QSO.
09:53 27-Feb
EA1BKO
 
7085.0
 
cv-299 qsy
09:53 27-Feb
RT6C
24915.0
  XV1X
 
09:53 27-Feb
HA3MN
24915.0
FT8
09:53 27-Feb
IW1DQS
7076.0
 
SES FT8 -18
09:53 27-Feb
EA5RKB
 
7057.0
cq mva1040
09:53 27-Feb
IS0ZOD
21009.0
Jeff up2
09:53 27-Feb
M0UNN
 
14062.0
 
QRPppp 100mw! Brill job!
09:53 27-Feb
PE1EWR
 
3712.9
 
 
09:53 27-Feb
DM5BB
7157.0
TU QSO+73!
09:53 27-Feb
RA6LO
14028.0
tnx
09:52 27-Feb
US5QUB
 
14175.0
USB
09:52 27-Feb
EA8AP
 
14249.0
 
ULTIMAS LLAMADAS 569
09:52 27-Feb
K3JO
1825.9
  KG9Z
 
09:52 27-Feb
DL4CH
14080.0
 
 
09:52 27-Feb
DM2AUO
 
14072.0
 
DOMX11 tnx fb qso agn 73 Alexey
09:52 27-Feb
N9NA
1872.8
  WK9U
LSB
09:52 27-Feb
9A1WW
14178.8
tnx
09:52 27-Feb
BD4QA
18100.0
 
 
09:51 27-Feb
HA3MN
24915.0
FT8, TU for new band! 73
09:51 27-Feb
F6IFY
7106.9
 
09:51 27-Feb
EA4GJP
7068.0
 
efbi-199 QRZ
09:51 27-Feb
HA3MN
24915.0
FT8
09:51 27-Feb
K3JO
1833.3
 
09:51 27-Feb
PY6TS
21007.0
QSX 21009.00 tu qso
09:51 27-Feb
PC2K
7187.0
  F2JD
LSB
09:51 27-Feb
IU1HGO
 
7103.0
DTMBA I009RC
09:51 27-Feb
IZ8XXE
7168.0
 
09:51 27-Feb
K3JO
1829.2
  K0EA
 
09:51 27-Feb
JL1QQA
 
7006.6
 
 
09:51 27-Feb
F4FRF
7088.4
 
33 33
09:51 27-Feb
K3JO
1841.0
 
09:50 27-Feb
N9NA
1859.2
 
LSB
09:50 27-Feb
ES2MA
18135.0
cq
09:50 27-Feb
EA2BUR
7068.0
 
efbi-199
09:50 27-Feb
DL1MBV
 
10138.0
FT8 +1db. 73
09:49 27-Feb
EA1GHQ
7057.0
59 MVA-1014
09:49 27-Feb
EB5DZC
 
14230.0
 
SSTV FOKKE NIJ BEETS
09:49 27-Feb
EA3BF
 
7063.0
 
EFBI-199 DME-48013
09:49 27-Feb
K3JO
1855.8
  K9ZO
 
09:49 27-Feb
EW1I
14144.9
  R9WJ
CQ
09:49 27-Feb
F5SIZ
7158.0
dept 12 REF
09:49 27-Feb
DG6LAU
 
7168.0
SPFF-1466
09:48 27-Feb
RN3QBG
 
21007.0
up2
09:48 27-Feb
ZL3IO
1851.0
  RM0F
 
09:48 27-Feb
IK6GZM
10115.1
 
nice sigs
09:48 27-Feb
EA1GHQ
7146.0
 
59 CV-299 DME-46250
09:48 27-Feb
L(♦) = LOTW member
(source - HB9BZA site)
Auto refresh every 1 min RW3XA DX Cluster Web-monitor v.06b
based on 9H1LO Engine elements